Počuli ste už o kúpe nehnuteľnosti pod ťarchou? Pri takejto kúpe je dôležitá ostražitosť. Je potrebné zistiť, aká ťarcha je na nehnuteľnosti, ako sa dá vyrovnať, aké budú lehoty na výmaz a následnú kúpu. Mali by ste si overiť aj to, ako bude k veci pristupovať banka.

Na čo si dať pozor?

Ako prvé sa odporúča zistiť na liste vlastníctva, o aký typ ťarchy ide – či o záložné právo alebo vecné bremeno. Ak sa rozhodnete pre kúpu, trvajte na tom, aby kúpna zmluva obsahovala identifikáciu ťarchy, spôsob jej vzniku a zániku. Predávajúci, príp. realitná kancelária sú povinní do zmluvy a kúpe nehnuteľnosti uviesť pravdivé informácie o nehnuteľnosti a jej právnom stave. Pokiaľ by prípadná ťarcha v zmluve zakomponovaná nebola, nehnuteľná vec tak trpí vadou, o ktorej kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy nevedel.

Možnosť prenesenia ťarchy

Najčastejšie sa na liste vlastníctva objavuje záložné právo v prospech banky. Takéto bremeno je možné vyplatiť napríklad z hypotekárneho úveru. V kúpnej zmluve sa dohodne, že ťarcha bude vyplatená a následne vymazaná z listu vlastníctva. Banka je povinná po úhrade vystaviť tzv. kvitanciu, čo je potvrdenie o zániku záložného práva, a zaslať ju na kataster so žiadosťou o výmaz záložného práva z listu vlastníctva. Na to je lehota 60 dní odo dňa doručenia návrhu na kataster. V praxi existuje aj možnosť prenesenia ťarchy na inú nehnuteľnosť alebo prevzatia dlhu.

Kúpa zaťaženej nehnuteľnosti

Vecné bremeno v podobe doživotného užívania nehnuteľnosti je druhým najčastejším prípadom, typickým pre darovacie zmluvy. Vecné bremeno ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť niečo strpieť, konať alebo sa zdržať konania v prospech oprávnenej osoby. V tomto prípade ide o niečo, čím sa  pôvodný majiteľ chráni. Dôležité je, že ťarchu môže zrušiť len dotknutá osoba, v prospech ktorej je zapísaná. Ak budete kúpu financovať hypotekárnym úverom, banka bude požadovať, aby sa pred podpisom záložnej zmluvy vecné bremeno zrušilo. To je možné len na základe zmluvy o zániku vecného bremena, ktorá sa musí vložiť do katastra, alebo na základe súdneho rozhodnutia.

Existujú aj ďalšie ťarchy. Buď v prospech exekútora alebo často sa možno stretnúť aj s bremenom práva prechodu či prejazdu na susedný pozemok.